سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی هوشمندخوی – پژوهشگاه نیرو
محمدرضا شریعتی – پژوهشگاه نیرو
محمد اسکویی – پژوهشگاه نیرو
سیدجمال الدین واسعی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

توسعه و بکارگیری روزافزون از مقرههای کامپوزیتی در مناطق مختلف کشور از یک طرف و تنوع روشهای ساخت، عدم وجود تجربیات بهرهبرداری بلندمدت در ایران و عدم وجود استانداردهای بینالمللی در خصوص ارزیابی عملکرد و مطالعه میزان پیرشدگی این مقرهها، سبب نگرانی بهره – برداران شده است . در این مقاله، عملیات ارزیابی میدانی عملکرد و تعیین وضعیت مقرههای کامپوزیتی در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و یزد بر اساس تحلیل نتایج بدست آمده از انجام آزمونهای اندازهگیری آبگریزی، اندازهگیری جریان نشتی، اندازهگیری مقاومت سطحی و اندازهگیری آلودگی تشریح میگردد و در انتها روشهای مورد بررسی به لحاظ قابلیت ارزیابی عملکرد مقرههای تحت بررسی از نقطه نظر تاثیرپذیری بر اثر آلودگی ارزیابی میشوند.