سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیاوش نصرت پناه – دانشگاه جامع امام حسین(ع)
حسین محمدی – دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده:
یکی از موارد مهم و اثربخش در اجرای هر ماموریتی بحث پشتیبانی و اقدامات لجستیکی است . اگر چه در هر کاری این مهم ضروری بهنظر می رسد، اما هرچه ماموریت محول شده سبقه اجرایی و عملیاتی داشته باشد این مهم بیشتر مشهود می گردد، از طرفی بررسی میزاناثربخشی نیز یکی از موارد مهم مدیریتی است و یک مدیر می بایست از این جنبه که آیا اقداماتی که تحت عنوان لجستیک صورتپذیرفته از اثربخشی مناسبی برخوردار بوده است، تا ضمن ارزیابی خود، گامی موثر در استفاده بهینه از منابع داشته باشد و در صورتانحراف و مشکل در این سیستم، بتواند با اقدام موثر در رفع آن بکوشد. یکی از فعالیتهای مهمی که توسط دانشجویان بسیجی اجرا شدهاست اردوهای جهادی است. با توجه به نوع این اردو ها و همچنین اهمیت بررسی اثربخشی فعالیت های لجستیکی، در این بررسی میزاناثربخشی فعالیتهای لجستیکی در اردوهای جهادی دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق ، به صورت تحلیلی – توصیفیبوده و با محوریت استفاده از منابع اسنادی و مصاحبه با صاحبنظران و فعالان لجستیک اردوهای جهادی تنظیم شده است. نتایج حاصلاز این تحقیق نشان می دهد که اثربخشی فعالیتهای جهادی متاثر از فعالیتهای لجستیکی انعطاف پذیر، سریع و متناسب برای هر عرصهریزی دقیقی را براساس ویژگیهای منطقه داشته باشند تا است. مدیران لجستیک و پشتیبانی اردوهای جهادی باید هدفگذاری و برنامهفعالیتهای جهادی آنها مثمرثمر باشد.