سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهان‌بخش هاشمی – کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان
غلامحسین ثنایی – مدیر سابق گروه‌های بهداشت حرفه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و تربیت مدرس

چکیده:

بنزین یک از مواد شیمیایی بسیار سمی است که توسط سازمان‌های مختلف به عنوان یک ماده سرطان‌زا و انسانی شناخته شده است. با توجه به اینکه در حال حاضر در کشور اسلامی ما تولید انواع محصولات پتروشیمی اعم از آروماتیک و غیره از طرح‌های ملی هستند، احداث این گونه صنایع سریعاً در حال رشد و توسعه بود و چندین واحد مشابه در شهرهای مختلف کشور در حال راه‌اندازی است. بنابراین با در نظر گرفتن در چه صمیمیت بالا و سطح وسیع کاربرد بنزین در صنعت و کثرت کارکنانی که در مواجهه با آن قرار دارند ضروری بود هر چه سریع‌تر تحقیقی در این خصوص انجام گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر می‌باشد: نتایج ارزیابی انسی نشان می‌دهد که میانگین تماس محیطی آن در واحد بارگیری ( ۳/۹۹ پی پی ام ) پیش از استاندارد ( PEL-TWA ) OSHA ، ۱پی پی ام و در سایر واحدها کمتر از حد استاندارد می‌باشد. میانگین تماس فردی با بنزین در طی شیفت کاری یک کارکنان گروه‌های شغلی مختلف مجتمع کمتر از استاندارد PEL-TWA می‌باشد و فقط زیرا این دین تماس فردی کارکنان گروه شغلی بارگیری ( ۴/۸۲ پی پی ام ) بیش از حد استاندارد PEL-TWA . همچنین تماس کوتاه مدت کارکنان گروه‌های شغلی بارگیری (۱۷ پی پی ام) و نمونه‌گیری آزمایشگاه ( ۱۲/۲ پی پی ام ) در مواد مواجهه حداکثر بیش از استاندارد سقفی ( REL-CL) NIOSH 1پی پی ام ورثه گروه‌های شغلی که از استاندارد مذکور می‌باشد. به منظور ارزیابی اثرات احتمالی بنزین برای کارکنان در تماس در صد شیوع علائم و عوارض حاد و مزمن ناشی از بنزین می‌آییم بین پارامترهای خونی و فنل ادرار گروه مواجه (۴۹ نفر) با گروه شاهد (۵۰ نفر) مقایسه شد. ارزیابی علائم و عوارض حاصل از بنز نشان می‌دهد که از میان عوارض حاد، احساس بوی غیرعادی و احساس کیلو و در بین افراد گروه مواجه شوی عوض گروه شاهد است ( ۰/۰۵ >P ) ، ولی شیوع سایر عوارض و علائم حاد و مزمن در دو گروه در سطح ۰/۰۵ با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد. نتایج آزمایشات خونیو فنل ادرار نشان می‌دهد که میانگین پارامترهای خونی در دو گروه مواجه و شاهد با یکدیگر در صد ۰/۰۵ اختلاف معنی داری ندارند. میانگین مقدار فنل ادرار بدست شیفت کار گروه مواجه بیش از مقدار آن در گروه شاهد است ( ۰/۰۵ >P ) . همچنین میانگین مقدار فنل ادرار و در شیفت کار گروه مواجه بیش از مقدار آن در غرب از شیفت کار همین گروه است ( ۰/۰۵ >P ) .