سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
نعیم عرفانی مجد – استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
سلماز شیر علی – استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرزاد مصباح – استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود رضا صیفی آباد شاپوری – استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
دانسته های ما در مورد مسیرهای مولکولی اووژنز هنوز به پستانداران محدود شده است و اطلاعات کمی در مورد مسیرهای مولکولی که در مراحل مختلف رشد و نمو تخمدان ماهیان استخوانی درگیر هستند در دسترس می باشد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی میزان بیان ژن فاکتور رشد IGF-1 در ماهی کپور معمولی پیش از تخم ریزی و پس از تخم ریزی صورت گرفت. جهت انجام این تحقیق ابتدا قطعات ۲۰ – ۱۵ میلی گرمی از تخمدان های ماهیان کپور معمولی پیش از تخم ریزی و پس از تخم ریزی در محلول RNA Later قرار گرفتند. سپس RNA کل بر طبق دستورالعمل کیت استخراج گردید. پس از آن ساخت cDNA از نمونه های RNA استخراج شده صورت گرفت. پرایمرها و پروب های مورد نیاز طراحی و سفارش ساخت داده شدند. مخلوط PCR طبق دستورالعمل کیت در دستگاه Real- Time PCR قرار گرفت. نتایج توسط نرم افزار ۲۰۰۹ Rest آنالیز شدند. فراوانی رونوشت های mRNA ژن IGF-1 با بتا اکتین به عنوان ژن خانه زاد نرمالیزه شدند. آنالیز نتایج Real-Time PCR Real-Time PCR نشان دادند که میزان بیان ژن IGF-1 در مرحله پس از تخم ریزی به طور معنی داری نسبت به مرحله پیش از تخم ریزی بالاتر بود. به نظر می رسد که هر چند ژن فاکتور رشد IGF-1 در هر دو مرحله در تخمدان ماهی کپور معمولی بیان می شود، اما نقش آن در رشد و نمو تخمدان در مرحله پس از تخم ریزی بیشتر می باشد.