سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ایلدرمی – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر
حمید نوری – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر
بختیار فتاحی – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر

چکیده:

ارزیابی پروژه های آبخیزداری، امروزه از بنیادی ترین مسائلی است که در کشورها بمنظور برنامه ریزیهای آتی در خصوص طرحهای اجرایی و مدیریت منابع طبیعی انجام می گیرد. در این تحقیق اثرات اقدامات آبخیزداری بر روی کاهش احتمالی فرسایش و رسوب در دو حوزه منگاوی و قلی کندی همدان مورد بررسی قرار گرفت. پس از محاسبه پارامترهای هوا و اقلیم شناسی، فیزیوگرافی، خاک و پوشش گیاهی، میزان فرسایش با استفاده از روش MUSLE و مقدار رسوب با استفاده از نسبت SDR در هر دو حوزه قبل و بعد از عملیات آبخیزداری برآورد گردید. نتایج نشان می دهد که مقدار فرسایش و رسوب بطور متوسط در حوزه منگاوی ۱/۳۵ درصد و در حوزه قلی کندی ۲/۳۵ درصد کاهش یافته است.با توجه به خصوصیات فیزیوگرافی، هوا و اقلیم شناسی، پوشش گیاهی، زمین شناسی و هیدرولوژیکی حوزه های مذکور و حجم اقدامات آبخیزداری انجام گرفته در حوزه (سدهای گابیونی، خشکه چین، ملاتی، بانکت و نهالکاری) اجرای پروژه های مکانیکی و بیولوژیکی نقش مهمی در کاهش مقادیر فرسایش و رسوب در این دو حوزه داشته اند.