سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
عطیه پوررجبی طالمی – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه خوارزمی، تهران
هادی شهیر – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده:
مشخصات زمینهای ماسه ای را میتوان با استفاده از ستونهای تراکمی بهبود بخشید. میزان اثربخشی جانبی ستونهای ماسه ای تراکمی تاکنون به خوبی مشخص نشده است. در واقع اکثر مطالعات انجامشده در این زمینه اختصاص به بررسی تغییرات پارامترهای خاک در اثر نصب این نوع از ستونهای سنگی دارد. از آنجایی که با تعیین فاصله جانبی بهسازی موثر در اثر اجرای ستونهای ماسه ای میتوان آرایش و تعداد ستونها را به گونه ای طراحی کرد که طرحی بهینه و مناسب به دست آید، لذا تعیین ناحیه بهسازی شده بر اساس این تغییرات در خصوصیات خاک، دارای اهمیت است. در این بررسی با استفاده از نرم افزار Plaxis v.8.5 اثرات تراکمی نصب ستون ماسهای در جهت جانبی، میزان تراکم و تغییرات آن با افزایش فاصله در اثر کوبش کیسینگ و تراکم ماسه داخل آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به کمک مدلسازی متقارن محوری، برآوردی از میزان شعاع تأثیر نصب یک ستون تراکمی صورت گرفته است.