سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین علی رنگ کوی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز
محمود لطیفی – عضو هیئت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده:

هدف از این تحقیق تعیین میزان تماس کوتاه مدت با فرم آلدئید و مقایسه با استاندارد حد تماس توصیه شده در دانشجویان در آزمایشگاه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود. به منظور تعیین میزان تماس با فرم آلدئید بر طبق دستورالعمل روش نمونه برداری و آنالیز شماره ۳٬۵۰۰ از سوی انستیتوی ملی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای آمریکا ( نایوش) دو نمونه برداری محیطی و فردی تعداد سد نمونه هوا جمع‌آوری گردید. به روش اسید کرومونروپیک با تکنیک و اسپکتروفتومتری مرئی در طول موج ۵۸۰ نانومتر ، میزان جذب نمونه‌ها تعیین‌شده و سپس توسط منحنی استاندارد غلظت آن‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که متوسط حماسه مفیدی ۰/۴۱۴ قسمت در میلیون ( پی پی ام ) ( محدوده‌ای از ۰/۲۹ تا ۰/۵۲ ) بود. و ۰متوسط حماسه فردی این ۰/۵۶۸ پی پی ام (محدوده‌ای از ۰/۴۳ تا ۰/۶۷ ) بود. تماس کوتاه مدت و فرم آلدئید در بین دانشجویان در مرض از حد توصیه شده برحسب غلظت سقف میزان ۰/۱ پی پی ام از سوی نایوش بیشتر بود. مقادیر حماس در مقایسه با طبقه‌بندی از سوی نایوش ( ۰/۱ – ۱ پی پی ام ) در حد متوسط بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که وضعیت توزیع تراکم محیطی و فردی فرم‌ آلدئید در طی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه یکنواخت بودن و تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دادند ( ۰/۰۵ <P ). میزان فرم آلدئید در نمونه‌های فردی در مقایسه با نمونه‌های محیطی به طور معنی داری بیشتر بود ( ۰/۰۵ >P ).