سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رسولی ملکی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی موسسه مهندسین مشار ایمن سازان تهران
محمدحسین قبادی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
منوچهر دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

آگاهی از رفتار مکانیکی توده های سنگی در زمان تونلبری به انتخاب نوع نگهدارنده کمک موثری خواهد کرد. زیرا در این صورت با شناخت میزان تغییر شکل فضاهای زیرزمینی مقدار جابجایی ها محاسبه می شود. نرم افزار RocSupport.v3.002 وسیله مناسبی برای محاسبه این تغییر شکل ها قبل از حفر فضای زیرزمینی است. در این مقاله با استفاده از نرم افزار مذکور حداکثر و حداقل تغییر شکل در مسیر تونل انحراف آب سد مخزنی گرمی چای در حال احداث است. تونل انحراف این سد با طول ۴۲۰ و قطر ۵/۵ متر در داخل توده سنگ های میکاشیستی و تراکی آندزیت حفر گردیده است. جهت این پژوهش، ابتدا مسیر تونل به چهار زون ژئوتکنیکی تفکیک و سپس میزان تغییر شکل هر زون ارزیابی شده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که زون های اول و دوم به دلیل حضور توده سنگ های میکاشیست و تراکی آندزیت به ترتیب بیشترین و کمترین تغییر شکل را خواهند داشت. حداکثر تغییر شکل ایجاد شده مربوط به زون اول و در حدود ۱۰/۳ سانتی متر است. نتایج تحلیل نشان می دهد که با نصب نگهدارنده مناسب حداکثر و حداقل مقدار همگرایی دیواره برای زون های اولو دوم بترتیب ۱/۲ و ۰/۰۳ درصدخواهد رسید.