سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدصالح اولیاء – دانشیار – دانشگاه یزد
مرتضی خاکزار بفروئی – دانشگاه تربیت مدرس
محمدامین شعرباف – شرکت سامان آوران توسعه

چکیده:

با طراحی نظام پیشنهادها در دانشگاه یزد، به منظور دستیابی به ایده های مناسب برای تصمیم گیری بهتر درباره ی این نظام، میزان رضـایت افـراد از جـو سازمانی دانشگاه و سطح مشارکت موجود از طریق نظرسنجی از اعضای هیأت عملی و کارمندان، مورد بررسی قرار گرفـت . ایـن نظرسـنجی بوسـیله ی پرسشنامه ای شامل ١٠ شاخص در مورد رضایت و سطح مشارکت انجام شد .
در این مقاله شباهتها و تفاوت های موجود بین نظرات اعضای هیأت علمی و کارمندان در دانشکده های مختلف مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه و مهمتـرین نواحی نیازمند بهبود مشخص شده است . با استفاده از تحلیل پایایی ) ) Reliability یکی از شاخص های غیر ضروری از تحلیل حذف شده است . سپس بوسیله فن تجزیه عاملی ) ٩ ( Factor Analysis شاخص باقی مانده به دو متغیر » مشارکت پذیری سازمانی « و » مشارکت پذیری فردی « دسـته بنـدی شده است . آزمونهای تحلیل واریانس نشان می دهد که متوسط مشارکت پذیری فـردی در بخشـهای مختلـف دانشـگاه و شـغلهایمختلـف بـاهم برابـر می باشد، اما مشارکت پذیری سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی نسبت به کارمندان از میانگین بالاتری برخوردار است .