سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدابراهیم واردی – عضو هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده:

میزان بار آلودگی فلزات سنگین در آبهای ساحلی خزر (استانهای مازندران و گلستان) در ۷ ایستگاه مطالعاتی لاین عمود بر ساحل تا عمق ۱۰ متری مورد بررسی قرار گرفت. عناصر مورد مطالعه (سرب، روی و مس) با استفاده از حلالهای MIBK-APDC استخراج و به روش جذب اتمی شعله ای اندازه گیری گردید. حد تشخیص دستگاهی برای عناصر pb,Zn,Cu به ترتیب ۰/۰۴۳ و ۰/۰۲۳ و ۰/۰۳۹ میلی گرم بر لیتر و بازیابی نسبی ۹۵-۸۱ درصد سنجش شد. نتایج حاصل از آنالیز نمونه های آب در ۷ ایستگاه مطالعاتی دامنه غلظت عناصر سرب (۱۰-۷)، روی -۱۳-۱۱) و مس -۱۳- ۱۱) میکروگرم بر لیتر تعیین گردید. با بررسی های آماری (آنالیز واریانس یکطرفه) میزان هر یک از فلزات در ایستگاهها تفاوت معنی دار نشان داده است. با استفاده از همین آزمون اختلاف آماری بین فصول دیده نشد. روند تغیرات فلزات سرب و روی در مقایسه با سالهای گذشته در ایستگاههای مشابه تغییری اصل نشده است و میزان این فلزات از شرایط قابل قبول برای حفاظت ماهیان دریایی برخوردار بوده است. نوسانات غلظت فلزات سنگین در ایستگاهها و فصول به نظر می رسد به عواملی همچون حرکت ستون آب و ورود روانات صنعتی و شهری بدون هیچگونه تصفیه حاوی مواد فلزی به نهرها و رودخانه ها و نزدیکی این ایستگاهها به سواحل و مصب رودخانه ها بستگی دارد. نظر به اهمیت اقتصادی و استراتژی دریای خزر مطالعات علمی چنین اکوسیستمی ما را یاری می کند تا بتوانیم سیاستگذاری متناسب و اصولی بمنظور استفاده بهینه از منابع موجود در آن بکار ببریم و در این راستا بررسی فلزات سنگین (سرب، روی و مس) بعنوان هدف پروژه برای سلامت آبهای ساحلی استانهای مازندران و گلستان تعیین گردید.