سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول یاراحمدی – کارشناس مدیریت ایمنی و بهداشت سازمان صنایع دفاع

چکیده:

اختلالات اسکلتی – عضلانی مربوط به کار ) ) WMSDS یکی از مهمترین علل ناتوانیهای شغلی در دنیای صنعتی محسوب می گردد . این اختلالات طیف وسیعی از اندامهای بدن مثل عضلات ، تاندونها و اعصاب و … را در بر می گیرد .
بیشترین آمار اختلالات فوق در نواحی گردن ، کمر ، شانه ، مچ دست ، متمرکز شده است . از طرفی ریسک فاکتورهای ( نیرو – نحوه بکارگیری نیرو ، زمان انجام کار ، تکرار پذیری کار ) علی رغم روشهای مختلف ارزیابی ، تاکنون نتایج متعدد و متنوعی را نشان داده اند . بنابر معرفی گردیده ١٩٩٩ که برای اولین بار در سال QEC این در این تحقیق از روش ، سریع و جامع استفاده شده است . در این تحقیق با هدف ارزیابی میزان مواجهه با خطرات کار غیر ارگونومیک وتعیین اولویت سایتهای کاری در کارگاه رنگ یک صنعت خودروسازی با کمکQuickExposure check . به روش مشاهده ای و آنالیز ویدئویی انجام گرفته است
کل جامعه مورد مطالعه ٢٢ نفر بودند که در کارگاه رنگ در شیفت های ٨-١٤ ساعته در عملیات زیرسازی – نقاشی و حمل بار بطور دستی مشغول به کار بودند . بنابر این کارگاه را به منظور مطالعه دقیق از نظر مکانی به پنج سایت جداگانه تقسیم نمودیم . در این مطالعه سبک ترین قطعات در عملیات جابجایی ٢٥٠ گرم و سنگین ترین قطعات کاری ، کابین خودرو تویوتا ( تک و دوکابین ) بود که محدوده وزنی آنها بین ٥٠٠ -٧٠٠ کیلو گرم برآورد شده است . قطعات سنگین به کمک ریل آهنی روی سطح شیب دار با زاویه ٨ الی ٩ درجه و توسط کارگران جابجا می شود .
جامعه مورد مطالعه کارگران مرد با میانگین سن ( سال ) x =٣٣/٢٣ ، SD =٨/٣٤ ،Range =٣٦و میانگین سابقه کار ( سال Range = ٣٦ ، SD = ٨ ، x =١١ /٥٤می باشند
پس از مطالعات زمینه ای و جمع آوری اطلاعات ( فردی – محیطی – کاری ) اطلاعات لازم دردو مرحله جمع آوری و سپس آنالیز گردید .
اطلاعات جمع آوری گردید و مرحله دوم QEC مرحله اول با کمک چک لیست های با کمک فیلم برداری ویدئویی جهت بالا بردن دقت ، صحت کار اطلاعات جمع آوری و تکمیل شد . نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که در این مطالعه بیشترین ریسک خطردر سایت Bو A (action levels > 70%)و کمترین ریسک در سایت E( action levels >50% -) 70% وجود دارد .
Aو B و آنالیز ویدئویی و همچنین مصاحبه با افراد درگیر در سایت QEC نتایج آنالیزتائید کننده این فرضیه یافته است . بنابر این از نظر سطوح اقدامات کنترلی ( action levels ) در درجه اول قرار می گیرند . همچنین نتایج آنالیز kruskal-wellis در مقایسه میزان مواجهه اندامهادر سایتهای مختلف نشان میدهد که تنها گردن در میزان مواجهه با ریسک فاکتورها تفاوت معنی دار نشان میدهد . ) P value= 0.005) کمترین عضو درگیر ( کم ریسک ترین ) در جامعه مورد مطالعه (neck) می باشد که در سایت E به حداقل رسیده است و پراسترس ترین شغل ها در سایت C می باشد که علاوه بر آنالیز QEC آنالیز ویدئویی و مصاحبه با پرسنل نیز گواه این فرضیه می باشد .