سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بهجتی اردکانی – بارش کارشناسی ارشد به دست حزب گرایش به علوم پزشکی تهران
حسین کاکویی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

محلول‌های فابین گلوترآلدئید به مقدار زیادی برای ضدعفونی وسایل آندوسکوپی در بیمارستان‌ها استفاده می‌شود. این ماده دارای اثرات زیان آور بالقوه‌ای برای مجاری تنفسی، چشم، بینی محفوظ است. برای اندازه‌گیری میزان مواجه و شیوع عوارض گلوترآلدئید یک مطالعه مقطعی – توصیفی بین پرستاران بخش آندوسکوپی در مجتمع بیمارستان امام در زمستان ۱٬۳۸۲ انجام شد. شیوع مشکلات بهداشتی گلوترآلدئید برای پرستاران با استفاده از پرسش‌نامه مورد ارزیابی قرار گرفتن گروه شاهد از بین کارمندان واحد اداری که هیچ گونه تماسی با گلوترآلدئید نداشتن انتخاب شد برای ارزشیابی تماس حرفه‌ای پرستاران نیز از روش نمونه برداری فردی، پیشنهادی OSHA به کار برده که با فیلتر آغشته دی نیترو فنیل هیدرازین DNPH و تجزیه با دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی میزان تماس پرستاران با گلوترآلدئید را PPM 0/05 + – 0/0383 نشان داد. با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS.11 عوارض گلوترآلدئید بین پرستاران در معرض با گروه کنترل مقایسه گردید وقتی ناراحتی‌ها از قبیل خس خس سینه، سوزش و خارش چشم، تنگی نفس و سردرد در بین دو گروه دارای اختلاف معنی‌دار بود ۰/۰۵>P ولیکن آزمون‌های آماری ارتباط معنی داری بین شیوع عوارض و غلظت گلوترآلدئید نشان نداد.