سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیداحمد خاتون آبادی – عضو هیأت علمی (استادیار) گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا انداده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانش

چکیده:

هدف این تحقیق ارزیابی میزان موفقیت کارآفرینان جامعه روستایی استان اصفهان با استفاده از« فرآیند تحلیل سلسله مراتبی » (Analytical Hierarchical Process (AHP)) و تحلیل عاملی می باشد و روش اصلی مطالعه نیز روش پیمایشی است که با استفاده از تکنیک هایی نظیر پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد.جامعه آماری مورد مطالعه نیز، شامل کارآفرینان روستایی استان اصفهان م یباشد که بعد از مطالعه مقدماتی و تعریف عملیاتی برای شناسایی آنان، جهت جمع آوری داده های مورد نیاز، انتخاب و تمام شماری شدند ( ۶۵ واحد نمونه به دست آمد). برای داده پردازی، استخراج داده ها و تحلیل آماری داده های گردآوری شده نیز از نرم افزارهای ExpertSPSS 11.5 ,Choise (AHP) و EXCEL استفاده شد. در این تحقیق بر اساس سه شاخص نوآوری، رشد و ایجاد و با استفاده از تحلیل های چند شاخصه اقدام به سنجش موفقیت کارآفرینان روستایی شد. نتایج ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که شاخص میزان موفقیت کسب وکار را می توان با توجه به سه معیار رشد، نوآوری و ایجاد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به خوبی مورد ارزیابی قرار داد. در خصوص جامعه آماری مورد نظر نتایج بیانگر میزان موفقیت بالای آنان می باشد به نحوی که فقط حدود ۲۰ درصد از کارآفرینان از موفقیت کمتری برخوردار می باشند. شرایط محیطی حاکم بر زندگی کارآفرینان در میزان موفقیت آنان مؤثر است (بیشتر کارآفرینان مورد مطالعه در دوران کودکی از شرایط متوسط و فقر اقتصادی برخوردار هستند).