سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت قربانی واقعی – دانشجوی دوره دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
حسینعلی بهرامی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای اعمال مدیریت صحیح بر منابع طبیعی در ایران لازم است راه کارهای مناسب برای کنترل فرسایش خاک، شناسایی و بهترین گزینه ها جهت مبارزه با آن به کار گرفته شود. یکی از جدیدترین روش های کنترل فرسایش خاک، کنترل رواناب با استفاده از پلیمر می باشد. از اینرو، این تحقیق به بررسی اثر پلی اکریل آمید آنیونی در کنترل فرایند نفوذ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار پلیمر (در غلظت های ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ میلی گرم بر کیلوگرم) و روش براورد ثابت نفوذ پذیری خاک (صحرایی و آزمایشگاهی) در پنج تکرار می پردازد.داده های برای تجزیه و تحلیل اثرات اصلی و اثرات متقابل عوامل مستقل در خاک های زراعی همگن به کمک نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از پلی اکریل آمید در غلظت ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم بیشترین تاثیر را در افزایش سرعت نفوذ اولیه و سرعت نفوذ نهایی در هر دو نوع روش برآورد صحرایی و آزمایشگاهی داشته است.