سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرامرز دولتی ارده جانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مرادزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا قاضی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جهت اکتشاف ذخایر هیدروکربوری و به منظور تعیین وضعیت تله های نفتی مناسب در زیر رسوبات و خصوصًا تعیین چین خوردگی های سازند قم همراه با بررسی وضعیت منطقه از نظر توده های آذرین، اندازه گیری های گرانی و مغناطیسی در ٢٠٥٩ ایستگاه انجام شد. پس از تصحیحات لازم نقشه های آنومالی بوگر و شدت کل مغناطیسی تهیه و مورد تفسیر و مدلسازی ۲/۵ بعدی قرار گرفت. جهت انجام مدلسازی داده های گرانی از نرم افزار GRAV٢DC و برای مدلسازی داده های مغناطیسی از نرم افزار MAG٢DC استفاده شده است. تعبیر و تفسیر کمی و کیفی و نتایج مدلسازی نشان داد اگر چه تنها آنومالی مثبت A در نقشه باقیمانده گرانی منطقه می تواند از نظر اکتشافات بعدی مورد توجه قرار گیرد و این آنومالی از عمق کافی برخوردار می باشد ولی در قسمتی از این آنومالی مثبت شدت میدان مغناطیسی بالا بوده و همچنین تحت تأثیر گسل های اطراف خود قرار گرفته که اهمیت آن را جهت اولویت های بعدی اکتشافی منتفی می سازد.