سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلام حیدرحسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد
رضا محمودی – استاد دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد
علی کریمی طاهری – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله نتایج حاصل از اثر درصد کاهش سطح مقطع ، زاویه قالب و روانکار بر ناهمگنی توزیع اندازه دانـه در سطح مقطع سیم های مسی که حین فرایند کشش سیم ایجاد می شود ارائه شده است . پروفیل اندازه دانه در سطوح مقاطع سیم های کشیده شده به روش آنالیز تـصویری بـه دسـت آمـد . منحنـی هـای تغییـرات انـدازه دانـه برحـسب پارامتر های فوق رسم شد . نتایج مبین آن است که درسیم های کشیده شده، اندازه دانه از سـطح بـه مرکـز افـزایش می یابد . ناهمگنی کمتر در فرایندی به دست می آید که زاویه قالب کمتر بوده و درصد کاهش سطح مقطـع بیـش تر باشد . ضمناً تأثیر نوع روانکار بر ناهمگنی با تغ ییر دوپارامتر دیگر تغییر نموده وآنیـل جزئـی سـیم پـس از کـشش ، منجر به کاهش میزان ناهمگنی می شود . رابطه ای نیز بین میزان ناهمگنی و عامل کار اضافی، ارائه شده است .