ارزیابی نتایج جستجو

هدف هر جستجوگری دستیابی به بهترین نتیجه دلخواه و مورد انتظار برای جستجو است. به طور کلی میتوان گفت که جستجوگران در پی دستیابی به اهداف زیر هستند: – بازیابی تعداد مطلوب رکوردهای مرتبط – جلوگیری از دستیابی به تعداد زیادی از موضوعات غیرمرتبط. – جلوگیری در از دست رفتن تعداد زیادی از موضوعات مرتبط. – سنجش عملکرد در سیستم های بازیابی اطلاعات، هنگامی که تشخیصی ربط کاملی امکان پذیر باشد، بطور سنتی از طریق براورد “بازخوانی” و “دقت ” به آسانی انجام می شود. ولی هر چه میزان مجموعه مدارک موجود در پایگاه اطلاعاتی افزایش یابد، رسیدن به چنین تشخیصی غیرعملی تر می نماید. بازخوانی یا جامعیت نسبت مدارک مربوط یافته شده به کل مدارک مربوط، در پایگاه داده است.

نظریه داف” در ارزیابی پایگاه های اطلاعاتی

داف معتقد است که نظر به این که همه منابع اطلاعاتی به یک شکل ساخته نشده اند، به منظور ارزیابی منابع و ماخذ، تفکر انتقادی از ضروریات مسلم است. فرمول ” کمیت، ارتباط، اعتبار، کیفیت “یا “QRAQ ابزار ساده تفکر انتقادی است که می تواند کار ارزیابی را آسان کند. در این فرمول معیارهای لازم برای ارزیابی منابع بازیابی شده عبارتند از:

کمیت:

چه تعدادمنابع برای این موضوع لازم است؟گستردگی اطلاعات تا چه حدی است؟

ارتباط(مناسبت):

ارتباط محتوای موضوعی منبع تا چه اندازه است؟ سطح تعقلی منبع اطلاعاتی چیست؟ منبع مربوطه تا چه اندازه جدید است؟

اعتبار:

– نویسنده منبع اطلاعاتی :ե چه اندازه شایستگی لازم برخوردار است؟ منبع اطلاعاتی متعلق به کدام – کیفیت:

آیا منبع مربوط  منبع مربوط جزء منابع اولیه است یا ثانویه ؟ آیا ناشر منبع اطلاعاتی مشهور است؟ آیا منبع دارای فهرستی از اطلاعات کتاب شناختی برای مطالعه بیشتر است؟

از نظر داف، هر روش ارزیابی که مورد استفاده واقع شود، بازهم جستجوگران باید بدانند که جستجوی مجدد استراتژی جستجو وجود دارد.