سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهرام محمدی گلرنگ – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
جمال قدوسی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
عبدالصالح رنگ اور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

سالانه میلیونها متر مکعب آب بصورت هرز آب و میلیاردها تن خاک از طریق فرسایش در سطح کشور به هدر میرود که جهت جلوگیری بخشی از آن اقدام به اجرای طرح های آبخیزداری می شود و مبالغ قابل توجهی هزینه می گردد.ارزیابی این گونه عملیات ضروری است تا بتوان بر اساس نتایج آنها مناسب ترین روش های عملیات آبخیزداری استخراج و برای حفظ و احیاء و اصلاح سایر آبخیزهای مشابه توصیه نمود .در این تح قیق از طریق روش های مناسب ، به ارزیابی عملیات آبخیزداری و اقدامات انجام یافته در حوزه کامه واقع در پشت سد شهید یعقوبی اقدام شده است.در تلفیق نتایج حاصل از بررسی عملیات فنی و مکانیکی و مقایسه آنها و اقدامات دفتری (تطابق حجم عملیات پیش بینی شده با مرحله تفض یلی – اجرایی ) اختلاف قابل ملاحظه ای دیده می شود .در ارزیابی نتایج در مرحله اقدامات دفتری عملیات فنی ،مکانیکی و پارامترهای بیولوژیکی ،درصد تفاوت بین پیش بینی شده و اجرا به شرح زیر می باشد:سد گابیونی ۷۲/۲۵ درصد ، بندهای خاکی ۸۰/۵۰ درصد سدچپری ۲۲/۵ درصد بذرکاری ۲۵/۳ ، بوته کاری ۵۸/۵ و نهالکاری ۷۶/۳ درصد در مقایسه نسبی پارامترهای فنی و مهندسی بعمل آمده در مرحله اجرا با اقدامات پیش بینی شده می توان چنین نتیجه گرفت :هدف تعیین شده در پروژه ۷۴ درصد ، عمر مفید مشخص شده ۶۱/۲ درصد کارایی ۷۷ درصد و علمکردپارامترهای فنی و مهندسی مثبت می باشد