سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه مرادزاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
جلال‌الدین شایگان – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
محمد سلطانیه – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آلاینده های هوا یکی از مسائل مشکل ساز زیست محیطی و تاثیر گزار بر سلامت کارگران در صنعت لاستیک است. هر آمیزه لاستیکی حاوی دهها نوع ماده شیمیایی مختلف اس ت. انتشار این مواد حین فرآیند و نیز محصولات جانبی که در حین گرمادهی در فرآیند ولکانیزاسیون لاست یک ایجاد می شود مخلوط پیچیده ای از آلایندهها تولید م یکند که شناسایی آنها و منبع تولید کننده شان کار چندان سادهای نیست. با توجه به طیف اصلی آلایند هها در این صنعت، بعد از تحقیقات اولیه و شناخت مسئله، از هوای یک شرکت تولید قطعات لاستیکی نمون هگیری شد و نم ونه ها مورد آنالیز قرار گرفت تا بتوان بطور نمونه، تقریبی از کیفیت و کمیت این آلاینده ها در صنعت لاستیک بدست آور د. در این تحقیقات مشخص شد که در آلاینده های انتشار یافته از فرآیند پخت لاستیک عمدتاٌ سه گروه ۱- آمینهای آروماتیک ۲- هیدروکربنهای عطر چند حلق های ۳- نتیروز آمینها مهمتری نها هستن د. همچنین سهلترین و امکان پذیرترین روش کنترل، روش پیشگرانه اس ت. با کنترل مناسب فرآیند م یتوان تا حد زیادی از تولید این آلاینده ها محافظت به عمل آورد و در مواردی جایگزین کردن مواد اولیه با انواع کم خطرتر و یا حتی تغییر فرآی ند (مثل عدم استفاده از حمام نمک یا استفاده از ولکانیزاسیون تابشی) راههای پیشنهادی برای کنترل آلودگی هاست. ضمن اینکه استفاده از سیستم تهویه مناسب و کارآمد و اطمینان از درست عمل کردن و رعایت نکات ایمنی فردی، سهم بسزایی در کاهش آلودگی ها و تاثیر آن بر سلامت افراد دارد.