سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
علیرضا عمادی – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

احداث سد روییک رودخانه منجر به رسوبگذاری در مخزن سد میشود. پیشبینی مقدار و نحوهی توزیع رسوب در دوران بهرهبرداری از مخزن برای طراحان سدها، به منظور تعیین آستانه دریچههای عمقی و آبگیر و بررسی تعادل و پایداری سد اهمیت فراوانی دارد. در این مقاله از دو روش تجربی افزایش و کاهش سطح که برنامه آن به زبان فرترن نوشته شده، در ارزیابی نحوهی توزیع رسوب در مخزن سد طرق استفاده شده است. عملیات رسوبسنجی مخزن در این سد در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۱ انجام شده است