سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

عملیات تزریق در محل سدها برای کاهش نفوذپذیری سنگها، در نتیجه تزریق مخلوط سیمان، انجام می شود . فشار تزریق با توجه به افزایش عمق، افزایش مقاومت سنگ پی، کیفیت تجهیزات تزریق، کاهش درزه داری سنگ پی و … افزایش مییابد . بنابراین برای انجام بهینه عملیات تزریق باید بهترین شرایط را در نظر گرفت . تجربه نشان داده است که هر نوع سنگی دارای قابلیت تزریق پذیری ویژه ای می باشد که پس از انجام عملیات تزریق سنگ دارای درجه مشخصی از نفوذپذیری میشود . ارزیابی ًَهای اولیه از مقدار نفوذپذیری معمولا بوسیله انجام آزمایش نفوذ آب در گمانه صورت می گیرد . با توجه به داده های حاصل از این آزمایش و در نظر گرفتن ویژگی – های مغزه حفاری میتوان رفتار هیدرولیکی سنگها را با توجه به دیاگرامهای فشار – خورند (P- Q)تفسیر نمود . هدف از این مقاله SPI ( ( و نفوذپذیری آنها را بر اساس شاخص نفوذپذیری ثانویه ارزیابی نفوذپذیری سنگهای پی و تکیه گاه سد خاکی کوچری واقع در ۸ کیلومتری جنوب غربی شهرستان گلپایگان میباشد . با توجه به دادههای حاصل از گمانههای اکتشافی میتوان درک بهتری از شرایط زمینشناسی ساختگاه سد مذکور بدست آورد و مقدار نشت آب از پی و تکیه گاههای ساختگاه سد را ارزیابی نمود .