سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

محمد شبانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

رشد اقتصادی یک جامعه بدون توسعه مالی امکان پدیر نیست. توسعه مالی شامل توسعه ابزار ، موسسات و بازارهای مالی است و در این میان موسسات مالی بخش اساسی را در توسعه بخش بازار مالی تشکیل می دهند . در واقع موسسات مالی زمینه ساز رشد ابزار و بازار مالی هستند. بر پایه تحقیقات متعدد رشد موسسات و ابزارهای مالی از یک رابطه مثبت با توسعه و رشد اقتصادی برخوردار می باشد واغلب اقتصاددانان رشد مالی را مقدمه ای بر ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می شمارند.مبانی نظری در زمینه عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی از طریق فرایند پس انداز – سرمایه گذاری بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازهایهای مالی تاکید می کنند. مطالعات گسترده در این زمینه سه فرضیه اصلی را شکل داده است : ۱-فرضیه عرضه-هدایت (شومپیتر ۱۹۱۲، لوین ۱۹۹۷) ۲-فرضیه واکنش-تقاضا(رابینسون ۱۹۵۲ ، رومر ۱۹۹۰) ۳-فرضیه بازخور (شومپیتر ۱۹۱۲)، (لویی ۱۹۹۷) تجارب کشورهای مختلف و مطالعات متععد تجربی در این زمینه بیان کننده این واقعیت است که توسعه بازار مالی اثر مثبت بر پس انداز ، تکیل سرمایه ورشد اقتصادی داشته است (پاتریک ۱۹۹۶ ، جانسون ۱۹۹۶ ، گرین وود ۱۹۹۷ ، راس لوین ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۰ ، چونک ۲۰۰۱ ، کلی ۲۰۰۴ ) . از جنبه کاربردی نیز می توان ادعا کرد که با گسترش بازهای مالی امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل گرفته و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای مناسب با نیازهای خود برای پی انداز با اطمینان بالا انتخاب کند. چنین دیدگاهی که از مکتب مئوشو مپیتری نشات می گیرد و به عنوان اجتماع صاحب نظران تلقی می شود. این نوشتار با بیان شواهد اماری و ضعیت سپردا ها ، تسهیلات و …. در استان کردستان را بررسی کدره و نقش توسعه بازار مالی بر فرایند پس انداز – سرمایه گذاری – رشد اقتصادی – توسعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.