سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی کیمیاقلم – دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
سیدهادی حسینی – دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
حسین حدادیان – دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه با رشد فزاینده مصرف انرژی الکتریکی، نیاز بیشتری به مدیریت صحیح و برنامه ریزی بهینه توسعه سیستم قدرت به ویژه شبکه انتقال به عنوان یکی از ارکان اساسی آن احساس می شود . لذا اهمیت بررسی نقش پارامترها و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش نمایان گشته است. یکی از این عوامل تلفات شبکه انتقال است که کاهش آن همواره از اولویت های مالکان شبکه بوده و دیگری عدم قطعیت است که همزمان با وقوع بحران نفت در اوایل دهه ۱۹۷۰ و از زمان ارائه اساس برنامه ریزی نوین شبکه انتقال توسط گارور، مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است . هر چند دو عامل یاد شده به طور مجزا در پژوه شهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفته اما کمتر به نقش این دو در تعامل با یکدیگر پرداخته شده است . لذا در این پژوهش ضمن لحاظ نمودن عدم قطعیت در بار ب ر مبنای تکنیک سناریو در برنامه ریزی استاتیکی توسعه شبکه انتقال ۱(step)،به ارزیابی نقش تلفات با استفاده از پرداخته شده است . در (IGA) الگوریتم ژنتیک بهبود یافته ۲ این راستا ایده پیشنهادی بر روی شبکه ۱۸ شینه برق منطق های آذربایجان، پیاد ه سازی و تحلیل کاملی از نتایج حاصله به عمل آمده است.