سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

دکتر مهوش عبدالکریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

توسعه مخابرات و مسایل خصوصی سازی بازارهای مخابراتی، فشار معکوس را به نرخ های محاسباتی بین المللی وارد کرده است.یکی از فناوری های پیش رفته ای که باعث ایجاد اختلال در نظام محاسباتی شرکت های مخابراتی شده است پدیده VOIP(تلفن اینترنتی) است. با توجه به کسری تراز مبادلات ارزی ارتباطات بین الملل به مبالغ ۴۱، ۶۱ و ۵۶ میلیون دلار در سال های ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۳ شرکت مخابرات ایران باید راهبرد بلندمدت خود را برای گذر از شبکه های سنتی، تدوین کند تا در سال های آتی با زیان های هنگفت تری روبرو نشود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در ایجاد کسری تراز مبادلات ارزی موصوف، انداره گیری میزان تاثیر عوامل شناسایی شده در کسری تراز ارزی و طبقه بندی و اولویت بندی عوامل شناسایی شده صورت گرفته است. این پژوهش دارای هشت فرضیه به شرح زیر می باشد: ۱- شیوه رهبری و مدیریت ارشد۲- عامل مدیریت بازاریابی۳- عامل مدیریت فنی و تکنولوژیکی ۴- عامل مدیریت انسانی ۵- عامل مدیریت مالی ۶ عامل مدیریت تدارکاتی۷- عامل پشتیبانی سایر سازمان های دولتی و بین المللی در ایجاد کسری تراز مبادات ارزی ارتباطات بین الملل شرکت مخابرات ایران موثر است و ۸- بین میزان تاثیر مجموعه عوامل مدیریتی مورد بررسی در ایجاد کسری تراز ارزی مذکور، تفاوت معنی دار وجود دارد. پرسش نامه طراحی شده از طریق pilot Study بوده و در مجموع به بررسی تاثیر عامل مدیریتی و ۳۱ خرده مقیاس می پردازد و از روایی و پایایی کافی در مراحل مختلف برخوردار بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو روش آزمون ناپارامتری و پارامتری مناسب صورت پذیرفته است. نتایج به طور کلی نشان داد که هشت فرضیه در سطح اطمینان ۹۹% مورد تایید قرار گرفت که با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات و راهبردهای موثری در راستای افزایش درآمدهای ارزی ارتباطات بین الملل شرکت مخابرات ایران ارایه گردید.