سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف مرادی – کارشناس ارشد هیدروژئومورفولوژی، استانداری اصفهان
مسعود نصری – کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری استانداری اصفهان و عضو هیات علمی دانشگ

چکیده:

در توسعه پایدار لازم است که توالی محیطی، تناوب رویشی، زادآوری تولید و … با توجه به پتانسیل محیطی سنجیده شود و روند افزایش کیفیتگرایش به سمت تثبیت و بهبود محیط و حرکت بهسوی افزایش پتانسیل محیطی بعنوان یک هدف در نظرگرفته شود و شاخصهایی را برای واحدهای همگن حوضه آبخیز بعنوان یک برنامه و خط مشی مدیریت آتی تعریف نمود.
به منظور بررسی دو محور اصلی ، ۱- مدیریت ارزیابی کاربری اراضی وسنجش و طبقه بندی و قابلیت اراضی، ۲- مدیریت کاربری اراضی با تاکید بر کنترل توازن محیطی، مطالعه موردی درحوضه آبخیز آزران در جنوب غربی شهرستان کاشان با وسعتی بالغ بر ۹۶ کیلومتر مربع صورت گرفت. در این حوضه علیرغم اینکه دارای شرایط اقلیمی نسبتا مطلوب میباشد. ولی شرایط خاصسازندهای زمین شناسی و عدم توجه به یک مدیریت اصولی با توجه به کاربریهای اراضی آن موجب گردیده که تبدیل به یک حوضه تخریب شده گردد. باعنایت به طرح تفضیلی تهیه شده و نقشه های مختلف کاربری اراضی و با تاکید بر مدیریت حوضه و همچنین مشارکت و حمایت ساکنین و کاربران حوضه، امیدواری برای بازسازی واحیای آن افزایش می یابد. یکی از نتایج مهم پس از اجرای طرح افزایش توانمندی آبهای زیر زمینی بخصوص دبی چشمه ها و قنوات می باشد.