سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی امانیان – کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا نیکودل – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
حسین مهدی زاده شهری – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مطالعه رابطه ویژگی های پتروگرافیکی و پترولوژیکی و خواص مهندسی سنگهای آذرین موج شکن بندر شهید رجایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تمام سنگهای مورد استفاده در بدنه موج شکن شامل ربولیت، توف و داسیت و از سطوح مختلف نمونه برداری شده است. سپس مطالعات پتروگرافیک بوسیله میکروسک.پ انجام شد. خصوصیات فیزیکی مکانیکی و دوام دارای نمونه ها نیز در آزمایشگاه تعیین شد. روابط بین خواص پتروگرافیک و خواص مقاومتی و دوام دارای سنگها مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه نشان می دهد که تاثیر خصوصیات بافتی بر خواص مهندسی بیشتر از کانی شناسی می باشد نوع مرزها شکل و اندازه دانه ها تاثیر زیادی در خصوصیات مهندسی این سنگها دارد.