سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب اله شیخی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی شریف زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی
امیر پازوکی – دانشگاه لرستان، عضو هیئت علمی

چکیده:

توده سنگ عموماً طبیعتی ناهمگن دارد و اطلاعات مورد نیاز برای طراحی حفریات زیرزمینی بسیار محدود بوده و عمدتاً از شناسائیهای محلی و آزمون های آزمایشگاهی به دست می آیند، به این دلیل عدم قطعیت خروجی ها در فرایند اجرای ساختمان حفریات زیرزمینی در توده سنگ وجود دارد. در این مقاله راهکاری جدید برای طراحی نگهداری های اولیه تونل بر مبنای تحلیل ریسک ارائه شده است که عدم قطعیت موجود در زاویه اصطکاک داخلی، مقاومت فشاری توده سنگ و مدول دگرشکلی را در نظر گرفته، همچنین تکنیک ارزیابی نقطهای برای تعیین عدم اطمینان از پایداری تونل استفاده شده است. با اجرای تحلیل ریسک و با در نظر گرفتن هزینه های ساختمان و هزینه های خسارت ناشی از ریزش در تونل، الگوی نگهداری به صورت کمی تعیین میشود. روش ارائه شده در تونل اکتشافی تالون مورد بررسی قرار گرفت و ۱۸ الگوی مختلف نگهداری برای تحلیل در نظر گرفته شد و از بین الگوهای مختلف نگهداری، الگویی که دارای حداقل ریسک بود، پیشنهاد شد نتایج نشان میدهد که الگوی نگهداری P9 شامل پیچ سنگهای غیرتزریقی به قطر ۲۵ میلیمتر با فاصله داری طولی و عرضی ۲ متر و به طول ۳,۶ متر، همراه با شاتکریت به ضخامت متوسط ۵ سانتیمتر و تور سیمی در شبکه ۱۰×۱۰ cm و با قطر ۶m در مقطع مورد بررسی دارای ریسک پایین تری بوده و به عنوان سیستم نگهداری پیشنهاد میشود