سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین خدادادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

به منظور ارزیابی نهائی عملکرد علوفه اکوتیپ های برتر مناطق سردسیری یونجه آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و با ۱۷ تیمار (اکوتیپ) از سال ۱۳۸۳ و به مدت ۴ سال در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخته شهرکرد اجرا گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه مرکب سه ساله، بین اکوتیپ های مورد بررسی از نظر عملکرد علوفه خشک تفاوت معن ی دار در سطح احتمال ۵% مشاهده شد . اما اثر اکوتیپ روی علوفه تر معنی دار نبود . حداکثر عملکرد علوفه تر و خشک بر اساس میانگین سه ساله به ترتیب به میزان ۴۳۷۳۳ و ۱۳۰۲۲ کیلوگرم در هکتار مربوط به اکوتیپ مهاجران کرج به دست بود . اثر سال بر روی عملکرد علوفه تر و خشک در سطح ۱% معنی دار شد به طوری که بیشترین عملکرد علوفه خشک از سال اول برداشت ( ۱۳۸۴) حاصل شد.