سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد رضا محمدی – فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، استاد و مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه
رضا دهنویه – کارشناس ارشد، محقق مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور
حمید اسماعیل زاده – کارشناس، محقق مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

چکیده:

هدف: ارزیابی نیازهای اساسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
روش پژوهش: این پژوهش بصورت مقطعی و به منظور ارزیابی نیازهای اساسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال ۱۳۸۲ انجام شده است و جامعه پژوهش را سرپرستان واحدهای مختلف بیمارستان مذکور تشکیل داده‌اند. در این مطالعه به علت کوچک بودن جامعه پژوهش، نمونه گیری انجام نشده است. به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه‌ای جهت ارزیابی تعهد رهبری، ساختار مدیریت کیفیت، توجه به مشتری، مشارکت کارکنان ارتباطات سازمانی، توسعه منابع انسانی، فرهنگ سازی و توجه به کار تیمی با ۷۵ سؤال طراحی گردید. پس از تایید اعتبار و روایی پرسشنامه، داده ها از طریق آن گردآوری شده و با استفاده از روش های آمار توصیفی بصورت جدول و نمودار نشان داده شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که از دیدگاه سرپرستان : در اجرای TQM، ۱۷/۶۷ درصد تعهد رهبری وجود داشته است.همچنین ۶۹/۵۸ درصد ساختار مناسب برای پیاده سازی TQMایجاد شده است. به میزان ۶۷/۶۲ درصد به مشتری توجه شده است و میزان مشارکت کارکنان در اجرای TQM، ۹۷/۵۵ درصد است.
به میزان ۳۷/۶۱ درصد ارتباطات سازمانی مناسب جهت پیاده سازیTQM ایجاد شده و در این رابطه به میزان ۹/۵۷ درصد توسعه منابع انسانی صورت گرفته است و در نهایت به میزان ۲۵/۵۳ درصد فرهنگ سازی صورت گرفته و به اندازه ۷/۵۵ درصد به کار تیمی توجه شده است.
از بین ۸ نیاز اساسی اجرای TQM در بیمارستان مورد پژوهش، «تعهدرهبری»، «توجه به مشتری» و «ارتباطات سازمانی» در وضعیت خوب قرار گرفته و ۵ نیاز اساسی دیگر در وضعیت متوسط قرار می‌گیرند.
نتیجه‌گیری: روی هم رفته بیمارستان مورد پژوهش، نیازمند تقویت هرکدام از نیازهای اساسی اجرای TQM، مخصوصا فرهنگ سازی، کار تیمی، مشارکت کارکنان، توسعه منابع انسانی وساختار سازمانی می باشد.