سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه سیما – دانشجوی دکتری مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
رزیتا جلالی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی
مسعود تجریشی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بررسی و برآورد نیاز آب ز یست مح یطی اکوس یستم ها در دهه ها ی اخیر مورد توجـه بسیاری از محققـین قـرار گرفته است . در ا ین مقاله یک روش ه یدرولوژیکی به منظور برآورد ن یاز آب ز یست مح یطـ ی اکوس یسـتم هـا ، در مقیاس حوضه ا ی، مورد بررسی قرار گرفته است . کل نیاز آب ز یست مح یطی از دو جزء، نیاز حداقل و حداکثر جریان تشکیل می گردد که با توجه به ر ژیم هیدرولوژیکی رودخانه ها بدسـت مـ ی آینـد . موسسـه بـین المللـی مدیریت آب ) (IWMI ، شاخصی به عنوان شاخص تنش آب معرف ی نموده که نشان می دهـد چـه درصـدی از
آب قابل استفاده ، توسط انسان مورد مصرف قرار می گیرد و این مصرف تا چه حـد بـا نیـاز آب زیسـت محیطـی رودخانه تداخل دارد . بر ا ین اساس وضعیت بهره برداری در برخی از رودخانه های شاخص حوضه های شـمال غرب، مرکز، غرب وجنوب کشور ، مورد بررسی قرار گرفـت و پـس از تحلیـل آمارهـای مربـوط بـه آوردهـای هیدرولوژیکی ماهانه این رودخانه ها، نیاز آب زیست محیطی آنها در سه دوره سال تر، نرمـال و خشـک بدسـت آمد . سپس با توجه به میانگین آورد رودخانه ، مصار ف انسانی و میزان نیاز آب زیست محیطـی، شـاخص بحـران آب در سه دوره زمانی فوق محاسبه گردید . با توجه به تحلیل های انجام گرفته می توان نتیجه گ یری کـرد کـه حوضه مرکزی، در بین حوضه های مورد مطالعه به لحاظ بهره برداری شرایط بحرانی تری دارد . کـه ایـن امـر ضرورت توجه خاص در برنامه ریزیهای منابع آب و انجام مطالعات زیست محیطی دقیق تر روی ایـن حوضـه را نشان می دهد .