سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – استادیار گروه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف
ابراهیم امینی –

چکیده:

اسلمینگ یا خارج شدن قسمت دماغه شناور از آب و برخورد آن با سطح آب، یکی از پدیده های مهم در ارزیابی عملکرد شناورها در امواج محسوب می شود . در این مقاله، این نیرو و اثر آن در فرم بدنه های مختلف شناور بررسی می گردد . با در نظرگرفتن سه نوع متفاوت از فرم بدنه های متداول، اثر نیروی ا سلمینگ بر آنها بررسی شده و تغییرات این نیرو برحسب آبخوربرای هر فرم بدنه رسم می شود. در ادامه این سه فرم بدنه از نظر تأثیر نیروی اسلمینگ بر آنها، با هم مقایسه می شوند تا بدین طریق درک کاملی از نحوه تأثیر این نیرو بر فرم بدنه های مختلف بدست آید . روش ارائه ش ده در این مقاله متکی بر روشهای ساده تحلیلی می باشد که در ارزیابی نیروی اسلمینگ بسیار مفید خواهد بود.