سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی ظریف – دانشجوی دکتری برق – قدرت، آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار
مصطفی رجبی مشهدی – دانشجوی دکتری برق – قدرت، آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار
مهدی علومی بایگی – کارشناس ارشد قدرت،دفتر بازار برق، شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

توجه به استقلال شرکت ها ی توز ی ع و انجام مبادلات اقتصادی این شرکت ها، محاسبه دقیق انرژی تحویلی به شرکتهای توزیع، مصرف کنندگان بزرگ و … از اهم یت ز ی ادی برخوردار می باشد . جهت اندازه گی ری پارامترها ی مورد ن ی از بازار برق، کنتورها ی EDMI در پستها ی فوق توز ی ع نصب شده است . اطلاعات کنتورها با ید به صورت خودکار درکل کشور جمع آوری گردد لذا انتخاب س یستمی با قابل یت اطم ینان بالا و هز ینه کمتر از اولو یت های هر شرکت در انتقال اطلاعات به شرکت مد یریت شبکه م ی باشد . این تحق یق نت یجه کارشناس ی گروهی در ا ین ضم ینه است که ا ین ارز ی ابی بر رو ی شرکت برق منطقه ای خراسان مورد بررسی قرار گرفته است .