سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین حاجی آقاعلیزاده – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
نادر فرهپور – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

امروزه زنان متخصص وکارگر بخش بزرگی از نیروی کار فعال درعرصه کشاورزی را تشکیل میدهند لذا بررسی و برنامه ریزی دقیق در راستای هماهنگی بین ابزار ها و ماشین آلات مورد استفاده و قابلیت های فیزیکی این کاربران جهت افزایش بهره وری از اهمیت زیادی برخوردار استهدف ازاجرای ای ن تحقیق تعین برخی از نارسایی های تراکتورهای U650,MF285 برای کاربران زن درایران بوده است تعداد ۴۰ نفر از دانشجویان دختر دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دراین تحقیق شرکت نمودند ابتدا وزن آزمودنیها اندازه گیری شد سپس با استفادها زنیروسنج الکترونیکی نیروی عضلات اکتستنسور زانوی افراد درآزمایشگاه بیومکانیک و در شرایط شبیه سازی شده در پنج نوبت تکراری اندازه گیری گردید.