سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد بهاری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
طهماسب حسین پور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

به منظور منظور بررسی نقش صفات مختلف بر عمل کرد و ارتباط آن ها با یکدیگر تعداد ٢٠ ژنوتیپ گندم معمولی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار برای مدت دو سال (۸۳-۱۳۸۱) مورد ارزیابی قرار گرفتند . صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه ، شاخص برداشت ، بیوماس، تعداد دانه وسنبله در متر مربع وتعداد دانهدر سنبله بودند . صفات اندازه گیری شده در پایان سال دوم مورد تجزیه واریانس مر کب قرار گرفتند . نتایج دوساله آزمایش نشان داد که بین سال های آزمایش به جزء برای بیوماس برای بقیه صفات در سطح ١% و بین ژنوتیپ از نظر صفات وزن هزار دانه ، شاخص برداشت ، تعداد دانه در متر مربع وتعداد دانه در سنبله در سطح ١% تفاوت معنی داری وجود داشت. بین اثرات متقابل به جزء برای صفات عمل کرد دانه و وزن هزار دانه برای بقیه صفات تفاوت معنی داری مشاهده گردید . بیشترین عملکرد از ژنوتیپ شماره یک با متوسط تولید ۷/۷۹۷ تن در در هکتار به دست آمد . بین عملکرد دانه با شاخص برداشت (**۰/۵۱۴=r)، بیوماس (**۰/۵۳۵=r)، تعداد دانه در متر مربع (**۰/۸۲۸=r) و تعداد دانه در سنبله (**۰/۲۲۳-=r) و بین شاخص برداشت با بیوماس (**۰/۴۲۷-=r)، تعداد سنبله در متر مربع (**۰/۳۹۹=r)، تعداد دانه در متر مربع (**۰/۵۷۳=r)، وزن هزار دانه (**۰/۲۸-=r) و بین وزن هزار دانه با تعداد سنبله در متر مربع (**۰/۳۷۳-=r) و تعداد دانه در سنبله (*۰/۲۲۳-=r)، بین تعداد سنبله در متر مربع با تعداد دانه در متر مربع (**۰/۸۲۵=r) وتعداد دانه در سنبله (**۰/۵۶۸-=r) همبستگی معنی داری مشاهده گردید . جمع بندی نتایج دو ساله آزمایش نشان داد که بین اجزا عمل کرد همبستگی منفی وجود دارد وصفات تعداد دانه وسنبله در متر مربع نقش مهمی درافزایش عملکرد دانه دارند.