سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم فرخ –
علی مرتضوی –
غلامرضا شمسی –

چکیده:

در این مقاله با توجه به مطالعات زمین شناسی مهندسی، میزان همگرایی مقطع تونـل در محـدودة کیلومتر ۱۸ تا ۳۶ با دو روش تحلیلی ( روش کارانزا تورس – فرهارست ) و عددی ( مدلسازی با نرم افزار ) FLAC برآورد شد تا پس از مقایسة نتایج با مشاهدات عینـی در متراژهـای حفـاری شـدة تونل، راهکارهایی مناسب برای حفاری ادامة مسیر تونل، ارائة شود . بر این اسـاس در حـدود یـک ( TBM میلیمتـر ( مقـدار اضـافه حفـاری ۱۷/۵ چهارم مسـیر تونل مقدار همـگرایی مقطـع تونـل از بیشتر می باشد . مقایسة نتایج تحلیلها با مقادیر اندازه گیری شده در بخـش حفـاری شـدة تونـل
نشان می دهد که مقادیر همگرایی اندازه گیری شده، بیشتر از مقادیر پیش بینی شـده مـی باشـد . بررسی این موضوع نشان می دهد کـه اسـتفاده از روشـهای تحلی لـی و عـددی مـذکور در تـوده سنگهای شیستوز از دقت مناسبی برخوردار نیست و نیاز به برداشت شرایط توده سنگ با تعداد پارامترهای بیشتر با مقیاس بزرگتر دارد .