سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد ریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه _ دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
ارسطو ارمغانی – استادیار گروه مهندسی عمران _ دانشکده فنی دانشگاه تبریز
فایق مصطفی نژاد – دانشجوی کارشناسی _دانشگاه ارومیه

چکیده:

موضوع اصلی این مقاله ، بررسی همگرایی بین نتایج روابط تئوری – تجربی با نتایج روش عناصر محدود، برای صفحات تقویت شده با سخت کننده ها ،تحت اثر بار محوری فشاری می باشد.بدین منظور تعداد ۹ نمونه با ابعاد هندسی در سه تیپ مورد تحلیل غیر خطی با نرم افزارABAQUS قرار گرفتند ونتایج روابط تئوری در نمونه هایی که نسبت طول به عرض کمتری دارند همگرایی خوبی را با روش عناصر محدود نشان می دهند.همچنین با افزایش طول صفحه واستفاده ا ز سخت کننده های با ارتفاع بیشتر ، می توان م قاومت کمانش موضعی را به طور محدود افزایش داد ولی این کاردر مقاومت نهایی صفحات تقویت شده تاثیرچندانی ندارد.