سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی جعفرقلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی،دانشگاه بوعلی سینا
مجتبی حیدری – دکتری زمین شناسی مهندسی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
غلام رضا خانلری – دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

با بررسی روند تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی گرانیتها در نتیجه فرایند هوازدگی درجات مختلف هوازدگی در این سنگها تشخیص داده شده است . با استفاده از روشهای توصیفی نمونهها با درجات متفاوت هوازدگی از سنگهای گرانیت درشت دانه و گرانیت سفید از صحرا انتخاب و آزمایشهای مکانیکی شامل مقاومت فشاری تک محوره , دوام سایشی , برزیلین و آزمایشهای تعیین خواص فیزیکی شامل دانسیته خشک , جذب سریع و تخلخل بر روی نمونهها انجام شده است . با توجه به میزان هوازدگی , خواص مهندسی هر درجه هوازدگی تعیین شده است . شاخصهای میزان جذب سریع و میزان تخلخل در مقایسه با سایر شاخصهای فیزیکی تغییرات هوازدگی را بهتر منعکس میکنند . با استفاده از آنالیز XRF نمونههای مختلف , شاخصهای شیمیائی موجود برای ارزیابی میزان هوازدگی گرانیت تعیین گردیده است . شاخصهای شیمیائی برای تفکیک شدت درجات هوازدگی سنگهای گرانیتی همدان نتایج نسبتاً مطلوبی میدهند .