سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس ترابی زاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی رودخانه دانشگاه شهی
محمود بینا – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تغییراتی که در ابعاد هندسی و راستای رودخانه به وجود می آید، می تواند نتیجه عکس العمل سیستم رودخانه نسبت به ساخت وسازهای ایجاد شده در رودخانه و حاشیه آن باشد. از این رو برخورد با رودخانه باید کاملاً حساب شده و با توجه به ضوابط خاص انجام شود و عکس العمل رودخانه نسبت به آن تغییر پیش بینی شود.یکی از این تغییرات احداث آبشکن است که باعث تنگ شدگی عرض رودخانه می شود. این تنگ شدگی باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای هیدرولیکی، متغیرهای هندسی مجرا، متغیرهای هیدرولوژیکی، راستای جریان و انتقال رسوب خواهد شد. دراین پژوهش سعی شده است نقش این تنگ شدگی در تغییر پارامترهای هیدرولیکی بررسی و تفسیر شود. در راستای این هدف تعداد ۱۰ آبشکن بر روی رودخانه زهره در نزدیکی سردشت زیدون، از توابع شهرستان بهبهان که در سال ۱۳۷۵ احداث شده اند برای بررسی انتخاب شدند. از این رو رودخانه زهره در مدل ریاضی MIKE11یک بار بدون در نظرگرفتن آبشکن ها ویک بار با در نظر گرفتن آبشکن ها مدل شد و نتایج خروجی با هم مقایسه و ارائه گردید. احداث آبشکن ها در بازه رودخانه منجر به کاهش عرض، افزایش عمق، افزایش سرعت و تنش برشی می گردد. بیشترین افزایش تراز آب پس از احداث آبشکن به ازای دبی ۲۰ ساله در موقعیت آبشکن شماره ۳، بیشترین افزایش سرعت در موقعیت آبشکن شماره ۱۰ و بیشترین افزایش تنش برشی در موقعیت آبشکن شماره ۹ رخ داده است.