سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهرام بی ازار – محقق و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
هرمز عبادی – محقق و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
مجید احتشامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدجواد عابدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

روش آبیاری قطره ای درصورت طراحی، اجراءوبهره برداری صحیح ،بیشترین کارایی مصرف آب درمقایسه با روشهای دیگر آبیاری را دارد .ولی در صورت توجه نکردن به موارد فوق مشکلات بسیاری را بهمراه خواهد داشت.هدف از انجام این تحقیق ارزیابی فنی عملکرد سیستمهای آبیاری قطره ای در باغات مرکبات بودکه درآن دوطرح در منطقه رامسر و تنکابن انتخاب وازآنها ارزیابی به عمل آمد .پارامترهای ار زیابی براساس دستورالعمل اداره حفا ظت خاک آمریکاSCS)انتخاب شدو یکنواختی پخش آب در سیستمEUs)پتانسیل راندمان کاربرد در ربع پایینPELQ)وراندمان واقعی کاربرد درربع پایینAELQ)در طرحهای موردمطالعه، اندازه گیری و محاسبهشد.کیفیت شیمیایی آب طرحها موردآزمایش قرار گرفت ومشکلات موجود هرکدام از آنهابررسی شدکه بطورکلی درجه کیفیت منابع آب طرحهادرحد مناسب بود و مشکلی را ازنظرگرفتگی در قطره چکانها ایجاد نمی کرد .میانگینیکنواختی پخش آب در دو سیستم مورد ارزیابیB وAترتیب ۶۵/۶ ، ۸۰/۴۲ درصدبودکاهش یکنواختی پخش در سیستم A به دلیل کاهش ERF وپراکندگی دبی قطره چکا نها(بدلیل تغییرات غیر مجازافت فشار در مانیفلدهای تحتارزیابی)بودPELQ وAELQ.در دو سیستم مورد ارزیابی یکسان بدست آمد و بترتیب در سیستمهای B , A 65/6 ، ۸۰/۴۲ درصدبود.در مجموع عملکرد سیستم Aضعیف توصیف می شود . مهمترین علت آن تنظیم نا درست فشار در مانیفلدها یا افت غیر مجازفشار در مانیفلدها بدلیل طراحی نامناسب وبالابودن ضریب تغییرات ساخت قطره چکانه ا در بلوکهای آبیاری در حال کار بود . در طول زمان ارزیابی، حجم آب داده شده به در ختان وحجم آبی که باید به گیاه داده می شدمحاس به گردید