سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

چکیده:

در عصر امروز که به عصر جهان سپاری معروف است و سازمان ها برای واگذاری فعالیت های خود به تأمین کنندگان ، فراتر از مرزهای ملی خود حرکت کرده اند ، موفقیت سازمانها در اغلب موارد تا حد بسیار زیادی بستگی به چگونگی انتخاب مناسب ترین تأمین کنندگان دارد که این موضوع مهمترین و حساس ترین مرحله در فرایند خرید هر سازمان می باشدو مدیران و مسئولین خرید نیاز به ارزیابی دوره ای عملکرد تامین کنندگان خود دارند بطوریکه تامین کنندگان الزامات و نیاز های آنها را که بر حسب چندین معیار عملکرد تعریف می شود ، برآورد و تامین سازند در این تحقیق با توجه به اهمیت مساله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین و اینکه تا کنون به این مساله در صنعت بیش از خدمات پرداخته شده و کمتر در شرکتهای خدماتی مورد بحث قرار گرفته است ، لزوم جمع آوری معیارها برای ارزیابی وانتخاب تامین کنندگان مناسب ، از عوامل کلیدی در موفقیت امر تامین بنظر می آید. لذا با بررسی و جمع آوری معیارهای مهم در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها که یک روش برنامه ریزی ریاضی است ، به ارزیابی کارائی نسبی تامین کنندگان پرداخته شده است. سپس معیارهای موثر در زمینه ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان شرکت مخابرات اصفهان معرفی و سپس ، نحوه محاسبه آنها برای تامین کنندگان کابل های مخابراتی ارائه شده و کارائی این تامین کنندگان با بکارگیری مدلهای تحلیل پوششی داده ها محاسبه و با استفاده از نرم افزار DEA EXCEL SOLVER که خاص روش تحلیل پوششی داده ها می باشد ، حل خواهد شد. نهایتاٌ روش پیشنهادی برای رتبه بندی و انتخاب بهترین تامین کننده ارائه شده است.