سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحیده نرجسی – دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،
حسن زینالی خانقاه – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،
عباسعلی زالی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
مرضیه عقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

برای دستیابی به ارقام متحمل سویا به بیماری پوسیدگی زغالی، ٢٥ رقم سویا در گلخانه در شرایط آلودگی مصنوعی به دو جدایه از قارچ Tiallosporella phaseolina، بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این آزمایش به منظور آلوده کردن خاک جهت انجام آزمایشات گلخانه ای، از مایه تلقیح قارچ تکثیر یافته برمخلوط شن و آرد ذرت، به مقدار ۱۲-۱۰ گرم برای هر یک کیلوگرم خاک سترون گلدآن ها استفاده گردید. برای هر رقم شش گلدان و در هر گلدان پنج بذر کاشته شد . خاک دو گلدان با مایه تلقیح جدایه I و خاک دو گلدان با مایه تلقیح جدایه II آلوده شد وخاک دو گلدان نیز به عنوان شاهد، آلوده نشد. پس از کاشت، به منظور تعیین درصد آلودگی در بوته ها ، برای تشخیص بوته های سالم از آلوده، از مشاهده میکرواسکلروت قارچ در انتهای ساقه و ریشه در مرحله رشدی R7 (ده درصد رسیدگی دانه ) استفاده گردید . تجزیه واریانس داده های حاصل از آزمایش نشان داد، ارقام مورد بررسی از نظر درصد آلودگی به پوسیدگی زغالی اختلاف معنی داری داشتند . بعضی از ارقام دارای حساسیت بالائی به بیماری پوسیدگی زغالی بادرصد آلودگی بالا و بعضی از ارقام دارای تحمل خوبی نسبت به این بیماری بودند. در این تحقیق، ارقام NE 3297 ، گرگان ٣ و Calhoan با بیشترین میانگین درصد آلودگی حساسترین ارقام و ارقام سحر و ویلیامز دارای کمترین درصد آلودگی متحمل ترین ارقام می باشند.