سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود ایزدی – بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدتقی آساد – بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
هومن راضی – بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

نوع جدایه های ویروس و ژنوتیپ گندم از عوامل عمده موثر بر میزان خسارت ویروس موزاییک رگه ای گندم به شمار می روند. در این تحقیق واکنش هشت ژنوتیپ گندم (کراس عدل، نیک نژاد، چمران، فلات،M-73-6، مرودشت، شیراز و ۴۰۰۴ ) نسبت به جدایه های ویروس جمع آوری شده از سه ا قلیم مختلف استان فارس شامل اقلید (سرد)، شیراز (معتدل) و داراب (گرم) ارزیابی شد . بدین منظور آزمایش فاکتوریل دارای دو عامل ارقام گندم و جدایه های ویروس در قالب طرح کاملا تصادفی و در شرایط گلخانه طراحی و اجرا شد. تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ های مختلف گندم واکنش های متفاوتی نسبت به جدایه های ویروس موزاییک رگه ای گندم داشتند، در حالی که جدایه های ویروس از لحاظ شدت بیماری بر ارقام گندم تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. برهمکنش ارقام گندم و جدایه های ویروس معنی دار نشد، بدین معنی که ترتیب میزان مقاومت ارقام گندم در برابر جدایه های ویروس تغییر معنی داری نداشت . در این آزمایش ارقام کراس عدل و نیک نژاد بیشترین مقاومت و ارقام کراس آزادی و شیراز بیشترین حساسیت را در برابر جدایه های ویروس موزاییک رگه ای گندم نشان دادند.