سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشید محمودی – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه
اکبر شعبانی – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه
سید حسین صباغ پور – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه

چکیده:

به منظور ارزیابی واکنش لاین های بین المللی نخود به قارچ Ascochyta rabiei عامل برق زدگی، در طی سالهای ۸۶-۱۳۸۴ حدود ۸۰ لاین بین المللی نخود همراه با یک شاهد حساس به بیماری (Ilc 263) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزارع آزمایشی ایستگاه تحقیقاتی سرارود (کرمانشاه) در نیمه دوم آبان ماه هر سال کشت گردیدند . هر تیمار شامل یک خط ۳ متری بود که فاصله خطوط از هم ۳۰ سانتیمتر و فاصله بذور ۱۰ سانتیمتر بودند . کاشت رقم حساس بعد از هر دو ردیف و همچنین به صورت یک نوار ۲ متری در اطراف خزا نه انجام گردید . برای ایجاد آلودگی مصنوعی از بقایای نخود آلوده شده سال قبل ، و در صورت لزوم از اسپری نمودن سوسپانسیون اسپور قارچ به میزان ۶^۱۰ اسپور در میلی لیتر بر ر وی پلات های آزمایشی استفاده گردید. در طول روزهای گرم و خشک از سیستم مه پاش( Mist system به مدت سه ساعت در روز جهت تامین رطوبت نسبی استفاده گردید. پس از مشاهده علائم بیماری، ارزیابی لاین ها در سه مرحله با استفاده از مقیاس نمره ای (Singh and Reddy 1993) انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که ۴ لاین خیلی مقاوم ،(Highly resistant) ، و ۳۳ لاین مقاوم (Resistant) و ۲۸ لاین نسبتا مقاوم ،(Moderately resistant)، و ۱۴ لاین متحمل (Tolerant) و لاین FLIP 03-129 C نسبتا حساس (Modeately susceptible) بودند. رقم شاهد (ILC 263) نیز کاملا حساس (Highly susceptible) و در همان مرحله اولیه رشد از بین رفت.