سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشید محمود ی – عضو هیئت علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم(سرارود-کرمانشاه)
سید حسین صباغ پور –

چکیده:

بیماری برق زدگی یکی از مهمترین بیماریها و فاکتورهای عمده محدود کننده تولید نخود بالاخص در کشتهای پائیزه به حساب می آید(۴). در این تحقیق طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۰، بمنظور ارزیابی لاینهای پیشرفته و امید بخش نخود به قارچAscochyta rabiei عامل برق زدگی نخود، ،حدود ۱۱۶ لاین پیشرفته نخود همراه با یک شاهد محلی حساس به بیماری (رقم بیونیج ) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزارع آزمایشی ایستگاه تحقیقاتی سرارود(کرمانشاه) کشت گردیدند. برای ایجاد آلودگی مصنوعی از بقایای نخود آلوده شده سال قبل و پخش یکنواخت آنها در محل کشت لاینها و بین ردیفها و در صورت لزوم از اسپری نمودن سوسپانسیون اسپور قارچ بمیزان ۱۰۶اسپور در میلی لیتر بروی پلاتهای آزمایشی استفاده گردید.در طول ماهها و روزهای خشک از سیستم مه پاش(Mist system) بمدت سه ساعت در روز جهت تآمین رطوبت نسبی استفاده گردید. پس از کاشت و مشاهده علائم بیماری، ارزیابی لاینها در سه مرحله با استفاده از سیستم مقیاس نمره ای(Singh and Reddy 1993) انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که ۳۸ لاین مقاوم(Resistant) ،۵۹ لاین متحمل(Tolerant) و ۱۸ لاین حساس(Susceptible) بودند و لاینILC482-205 بهمراه رقم شاهد(بیونبج) نیز کاملا“ حساس(Highly sceptible)و در همان مرحله اولیه رشد از بین رفتند (جدول ۱).