سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رجب چوگان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،
محمدرضا قنادها – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
منوچهر خدارحمی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،
توفیق طاهرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هیبریدهای ذرت از تلاقی بین لاین های مناسب تولید می گردد . در ایجاد هیبریدهای مقاوم به خشکی شناسایی لاین های مقاوم از اهمیت بسزایی برخوردار است به همین منظور ٢٠ لاین مختلف در سه شرایطمختلف آبیاری نرمال ، قطع آب در مرحله رویشی و قطع آب در مرحله زایشی مورد بررسی قرار گرفتند . بررسی نتایج نشان داد که در شرایط آبیاری نرمال لاین های K3615/2 ،K18 ،K3640/6 به ترتیب با عملکرد ۵/۵، ۴/۴۵، ۴/۷۷ تن درهکتار بالاترین تولید را دارا بودند . در شرایط تنش رویشی که لاین ها ی K193/4-3-3-2-3-1-1 و K3615/1 به ترتیب با عمل کرد ۳/۰۶ و ۳/۰۶ تن در هکتار تحمل خوبی را نشان دادند و لاین های K19/1 K193/4-3-3-2-3-1-1 به ترتیب با عمل کرد ۲/۸۲ و ۲/۲ تحمل خوبی در برابر تنش زایشی نشان دادند . بررسی کل لاین ها نشان داد که لاین های K193/4-3-3-2-3-1-1 و K19/1 به ترتیب با عمل کرد ۳/۷۶ و ۴/۱۹ تن در هکتار در شرایط نرمال تحمل بالایی نیز به شرایط تنش رویشی (به ترتیب با عمل کرد ۳/۰۶ و ۲/۵) و زایشی(به ترتیب با عمل کرد ۲/۲ و ۲/۸۲ ) نشان می دهند و می توان از این لاین ها جهت تولید هیبریدهای متحمل استفاده کرد.