سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه خلقتی بنا – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
طه دادرضایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد علی دهقان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

در این تحقیق و اکنش ٩٣ لاین گندم مقاوم به سپتوریوزبرگی دریافتی از سیمیت به صورت کشت پی در پی و بدون تکرار و ٢٠ ژنوتیپ و لاین اقلیم شمال از ژنوتیپ های امیدبخش آزمایش یکنواخت سازگاری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و باسه تکرار، نسبت به سپتوریوزبرگی در مرحله گیاه کامل در مزرعه در دو ایستگاهتحقیقاتی اهواز و عراقی محله پس از تلقیح مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفت. یادداشت برداری و انتخاب به روش دو رقمی انجام شد . داده های مزرعه به ایندکس شدت بیماری تبدیل گردید سپس به ASINX^1/2 +. 5 تغییر داده شده و با نرم افزار SAS آنالیز شدند . ضریب تغییرات ۱۳ برآورد گردید . مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام گردید . نتایج این دو تحقیق نشان داد که اکثر لاین ها ی مورد بررسی در شرایط مناسب و فشار بیماری نسبت به پاتو ژن حساس می باشند همچنین واکنش تعدادی از آن ها نسبت به بیماری بسته به منطقه متفاوت است . از بین ٩٣ لاین مورد آزمایش، تعداد ٩ لاین شامل شماره ۱۹ (F133/SHA5/OPATA)، شماره ۶۰ GAN/AE.SQUARROSA (437) ، شماره های ۶۳-۶۸ به ترتیب با پدیگری های (۶۹۷۳/WARD. 7463//74110/3/ AESQUARROSA(665 ) و GAN/AE ،) GAN/AE SQUARROSA (236 و GAN/AE SQUARROSA (408)) ،(SQUARROSA (257 و CETA/AESQUARROSA (796 و FRONTANA و شماره ۷۸(COLOTANA) با نمره دو رقمی ۰-۳۴ در دو منطقه شمال و جنوب به عنوان ارقام مقاوم و ار بین ژنوتیپ ها ی اقلیم شمال، شماره های ۱۵ و ۱۸ به ترتیب با پدیگری های (CATBIRD CM91045-9Y-OM- MILAN/SHA7 و ۵M-OY-5M-4M-OY-4SJ-OY-…- CM97550-OM-2Y-030H-3Y-3Y-OY-1M-010Y ) که در هر دو اقلیم کمترین شدت بیماری را نشان دادند معرفی می گردند.