سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده نازگل عمرانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید رضایی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ارزانی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در اصلاح نباتات تلاش در جهت تولید ارقامی است که در شرایط تنش کمترین کاهش عملکرد را داشته باشند. این مطالعه با هدف مقایسه شاخص های تحمل و حساسیت به تنش نیتروژن با استفاده از ۴۹ لاین اینبرد نوترکیب F13 جو حاصل از تلاقی دو والد Azumamugi (AZ) و Kanto Nakate Gold (KNG) به همراه والدین در سال زراعی ۱۳۸۳ انجام شد. آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان پیاده شد . در شرایط بدون تنش ، در هر یک از مراحل شروع رشد زایشی ، به ساقه رفتن و پرشدن دانه معادل ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به صورت کود اوره در اخت یار گیاه قرار گرفت. در شرایط واجد تنش ، کود سرک به میزان ۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار فقط در مرحله شروع رشد رویشی مصرف شد . شاخص های تحمل و حساسیت به تنش براساس صفات درصد نیتروژن دانه و شاخص برداشت نیتروژن و نیز شاخص های کارایی مصرف نیتروژن محاسبه شدند . در بررسی شاخص های تحمل به تنش براساس هر دو صفت ، میتوان لاین های ۲۳، ۳۰، ۶۵ و ۶۶ را متحمل به تنش و لاین ۹۳ را حساس به تنش نیتروژن معرفی کرد. از نظرشاخص های کارایی مصرف نیتروژن نیز لاین ۳۰ ، ژنوتیپ کارایی شناخته شد.