سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهیار محمدزاده – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سید علی پیغمبری – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
علیرضا نبی پور – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد نوروزی – عضو هیات علمی معاونت تحقیقات برنج کشور، آمل

چکیده:

به منظور ارزیابی واکنش ژنوتیپهای برنج به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده بر اساس طرح کاملا تصادفی در سه تکرار، در محیط هیدروپونیک اجرا شد که طی آن ۱۶ ژنوتیپ برنج در ۴ سطح شوری (۰، ۴، ۸ و ۱۲ میلی موس بر سانتی متر) مورد بررسی قرار گرفتند. در این آزمایش صفاتی نظیر ارتفاع گیاه، سطح برگ، طول ریشه، طول ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه و وزن خشک برگ و بیوماسکل اندازه گیری شد که همه صفات در پاسخ به شوری اختلاف بسیار معنی داری نشان دادند و ضریب همبستگی کلیه صفات در مرحله گیاهچه ای مثبت و معنی دار بود. در مرحله گیاهچه ای، از میان صفات مورد بررسی صفت بیوماس کل، تفاوت بین ارقام و همچنین بین تیمارهای شوری را بیش از سایر صفات نمایان ساخت . میزان کاهش وزن خشک ساقه در سطح شوری ۱۲ms/cm 12 نسبت به شاهد در رقم PSBRC88 کمتر از سایر ارقام و در حدود ۲۳ % بود . بیشترین مقدار کاهش وزن خشک ساقه نسبت به شاهد را نیز رقم IR58025A /IR60819R با ۸۶ % نشان داد. میزان کاهش سطح برگ نسبت به شاهد در رقم گرده کمتر از سایر ارقام و در حدود ۶۱ % بود.