سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعداله منصوری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
امیر غریب عشقی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
ابراهیم فرخی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده:

در این بررسی تعداد ۲۷ ژنوتیپ مختلف کنجد شامل ارقام داخلی و خارجی، با هدف تعیین منابع متحمل به خشکی و ایجاد امکان معرفی ژنوتیپهای برخوردار از عملکرد اقتصادی در شرایط تنش به مدت دو سال در کرج و مغان، طی دو آزمایش جداگانه (شرایط واجد و فاقد تنش) و هر کدام در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار بود مورد بررسی قرار گرفتند. آبیاری آزمایش شاهد و واجد تنش به ترتیب بر اساس تبخیر ۱۰۰ و ۲۴۰ میلیمتر از سطح تشتک تبخیر کلاس A انجام شد .نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه نشان داد از نظر اغلب صفات بین شرایط شاهد و واجد تنش اختلاف معنی دار وجود دارد . تنش رطوبتی تاثیر زیاد ی بر صفات ارتفاع بوته، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، تعداد شاخه فرعی، عملکرد دانه، درصد روغن و وزن هزار دانه داشت و باعث کاهش معنی دار این صفات گردید . در بررسی میانگین عملکرد ژنوتیپ های مورد بررسی مشخص شد که در شرایط آبیاری شاهد در کرج ، برای صف ت عملکرد دانه، رقم مغان ۱۷ با تولید ۱۳۱۰ کیلوگرم دانه در هکتار از بیشتربن عملکرد برخوردار بود ولی در مغان رقم کرج – ۱ با ۱۸۸۴ کیلوگرم در هکتار د ارای بیشترین میانگین بود بیشترین عملکرد دانه در شرایط واجد تنش در کرج مغان ۱۷ و اولتان به ترتیب با عملکرد ۹۸۲ و ۹۲۲ کیلوگرم در هکتار و در مغان رقم یکتا ۱۳۸۶ کیلوگرم در هکتار تعلق داشت.