سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید جلیلوند – عضو هیأت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی
گودرز کیانی – دانش آموختة کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه مازندران
محمدعلی بهمنیار – دانشیارگروه خاکشناسی، دانشکدة علوم زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طب
محمدرضا پورمجیدیان – عضو هیات علمی و مدیرگروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

اخیراً جنگلکاریهای شمال با ضعف فزیولوژیکی و کمبود رشد مواجه شدهاند، که یافتن علل آن ما را در توسعة جنگلها و اصلاح آنها کمک خواهد کرد . با توجه به شرایط یکسان اکولوژیکی در منطقه مورد بررسی جنگلکاری افراپلت، احتمال کمبودعناصرغذایی بنظر میرسید که میتواند موردارزیابی قرارگیرد . یکی از روشهای تشخیصمطالعة نسبتهای دوگانة عناصر و تعیین تعادل یا عدم تعادل در بین آنهاست، زیرا رشد بهینه فقط به زیادی عناصرغذایی بستگی ندارد، بلکه به تعادل بهینه بین عناصر غذایی نیز وابسته است ).۱۱) در سیستم تلفیقی تشخیص و توصیه، برخلاف سایر روشها، تعادل میان عناصر غذایی نیز مد نظر قرار داده میشود مطالعات مختلفی در خصوص بررسی وضعیتتغذیه ای با استفاده از روش دریس روی تعدادی از گونه های جنگلی نظیر Cunninghamia lanceolata Lamb.Tectonia grandis L.f ، (۱۲) Picea gluca Moench ، افرای قندی ) ) Acer saccharum Marsh، نمدار (Tillia American L.) ، زبان گنجشک سفید (Fraxinus americana L.) و راش آمریکایی (Fagusgrandifolia Enrh)، کاج تدا (Pinus taeda L.)، راش شرقی (Fagus orientalis L.) صوت گرفته است . هدف از این مطالعه تعیین کمبود عناصر غذایی در رویشگاه فقیر نسبت به غنی و تعیین نرمهای دریس برای استفاده در مطالعات تغذیهای این گونه تا سن حدود بیست سالگی بود .